skip to Main Content

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALES DE LA FUNDACIÓ PRIVADA CANDI GRANÉS CAMPASOL

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en la presentació dels nostres serveis fundacionals, en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les que puguem tenir presència ( Twitter, Youtube, etc.). Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. … i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 i i la Llei  Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades  Personals i garantia de drets digitals, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per FUNDACIÓ PRIVADA CANDI GRANÉS CAMPASOL ( en endavant GRANÉS FUNDACIÓ) amb domicili social a Av. Països Catalans, 116, 17820 Banyoles. Tl. 972001001. Mail: info@granesfundacio.org.

Quines  Dades Personals es recullen i finalitats de les mateixes?

Detallem els diferents tractaments de dades:

TractamentActivitats de suport
FinalitatGestió de les dades personals necessàries dels assistents a les activitats que gestiona directament GRANÉS FUNDACIÓ o bé a través d’altres entitats adreçades a persones amb necessitats especials físiques o psíquiques.
Categories de dadesPersones amb necessitats especials.Famílies  implicades
DadesDades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail
Dades sensibles: dades de salut.
LegitimacióConsentiment i interès legítim de GRANÉS FUNDACIÓ ja que forma part del seu objecte fundacional.
DestinatarisNo hi ha cessió de dades sense consentiment
Transferències internacionalNo hi ha transferència de dades internacional

TractamentAjuts a joves
FinalitatGestió de les dades personals necessàries per gestionar els ajuts a joves per cursar estudis d’especialització, investigació, o altres.
Categories de dadesPersones que ho sol·licitin.
DadesDades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail
Dades personals, dades socials, acadèmiques, d’ocupació i financeres.
LegitimacióRelació contractual i interès legítim de la Fundació ja que forma part del seu objecte fundacional.
DestinatarisNo hi ha cessió de dades sense consentiment
Transferències internacionalNo hi ha transferència de dades internacional
TractamentImatge
FinalitatPromocionar les activitats de GRANÉS FUNDACIÓ
Categories de dadesTreballadors, usuaris i/o altres persones vinculades
DadesImatge
LegitimacióConsentiment
DestinatarisSocietat en general
Transferències internacionalNo hi ha transferència de dades internacional

TractamentGravació d’activitats
FinalitatGravar les activitats que es realitzen a les instal·lacions de GRANÉS FUNDACIÓ.
Categories de dadesTreballadors, usuaris i/o altres persones vinculades
DadesImatge i veu
LegitimacióRelació contractual
DestinatarisLes previstes en cada relació contractual.
Transferències internacionalNo hi ha transferència de dades internacional

TractamentInformació
FinalitatRespondre les peticions d’ informació que es recepcionen per la web
Categories de dadesPersones que contacten amb GRANÉS FUNDACIÓ.
DadesDades identificatives: Nom , cognoms i mail
LegitimacióPetició d’informació
DestinatarisNo es cedeixen les dades.
Transferències internacionalsNo hi ha transferència de dades internacional

TractamentInformació activitats
FinalitatInformar de les activitats que realitza GRANÉS FUNDACIÓ
Categories de dadesPersones que han realitzat activitats a la Fundació o bé que han donat el seu consentiment explícit
DadesDades identificatives: Nom , cognoms i mail
LegitimacióInterès legítim o consentiment explícit
DestinatarisNo es cedeixen les dades.
Transferències internacionalNo hi ha transferència de dades internacional

TractamentNEWSLETTER
FinalitatEnviament d’informació sobre les activitats que realitza GRANÉS FUNDACIÓ
Categories de dadesPersones que sol·liciten informació.
DadesMail
LegitimacióConsentiment. Aquest pot ser revocat en qualsevol moment.
DestinatarisNo es cedeixen les dades.
Temps de conservacióFins que no exerceixi el dret d’oposició i/o supressió
Transferències internacionalNo hi ha transferència de dades internacional

TractamentVideovigilància
FinalitatVideovigilància dels accessos de GRANÉS FUNDACIÓ.
Categories de dadesPersones que accedeixen a les intal.lacions
DadesImatges
LegitimacióInterès legítim
DestinatarisForces i cossos de seguretat
Transferències internacionalNo hi ha transferència de dades internacional

TractamentRecursos Humans
FinalitatGestió de les dades del personal que treballa  per a la Fundació
Categories de dadesTreballadors de l’Entitat
DadesDades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail, imatgeDades personals, dades de formació, dades socials, dades d’ocupació, dades financeres.Dades sensibles: empremta dactilar.
LegitimacióEstatut dels Treballadors, Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales
DestinatarisPersones o entitats relacionades, com ara assessories d’empresa, entitats bancàries, etc. per a la realització dels tràmits derivats de la gestió laboral i administrativa de l’empresa.
Mediadors, corredors i entitats asseguradores, amb la finalitat de la contractació d’assegurances per cobrir els riscos derivats del seu lloc de treball.
Administracions públiques, mútues i empreses de prevenció de riscos laborals en compliment de la normativa laboral, de seguretat social, tributària, justificació de la nostra activitat, o qualsevol altre supòsit, sempre en el marc legislació vigent.
Transferències internacionalNo hi ha transferència de dades internacional

TractamentBorsa de treball
FinalitatAccedir a les ofertes que es considerin oportunes al seu perfil i participar en els processos de selecció relacionats
Categories de dadesPersones que volen treballar per GRANÉS FUNDACIÓ.
DadesDades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail

Dades personals, dades socials, dades d’ocupació

LegitimacióInterès legítim i consentiment
DestinatarisEs cediran a tercers interessats sempre amb el consentiment de l’interessat.
Transferències internacionalNo hi ha transferència de dades internacional

TractamentPatronat
FinalitatGestionar les dades personals del Patronat de GRANÉS FUNDACIÓ.
Categories de dadesDades personals dels patrons.
DadesDades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail

Dades econòmiques

LegitimacióLlei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Llei 19/2014, del 29 de desembre,  de transparència, accés a la informació pública i bon govern

DestinatarisLes indicades per Llei
Transferències internacionalNo hi ha transferència de dades internacional

El  consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.


Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.
1.- En compliment d’una relació contractual
2.- Quan ens dona el seu consentiment.
3.- Per interès legítim de GRANÉS FUNDACIÓ en promocionar els seus serveis i iniciatives iniciatives que puguin interessar
4.- Compliment d’obligacions imposades per llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça:  info@granesfundacio.org.

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s’ha prestat el consentiment.

Dades no pertinents

GRANÉS FUNDACIÓ adverteix a l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que aquestes siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

Quan temps conservarem les seves dades?

GRANÉS FUNDACIÓ guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detallarà en el document pertinent.

En el cas de la borsa de treball les seves dades es conservaran un any, si el perfil encaixa amb les nostres demandes internes, o bé 15 dies, si no encaixa

A qui comunicarem les seves dades?

GRANÉS FUNDACIÓ només cedirà les seves dades en aquells tractaments en els què s’indica i en els casos previstos per una llei.
No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

GRANÉS FUNDACIÓ assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a la Fundació de qualsevol robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

 

DretContingutCanal d’atenció
AccésPodrà consultar les dades personals gestionades per GRANÉS FUNDACIÓPresencial: Av. Països Catalans, 116, 17820 Banyoles

On line: info@granesfundacio.org

 

RectificacióPodrà modificar les seves dades personals quan aquestes siguin inexactes.
SupressióPodrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.
OposicióPodrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.
Limitació del tractamentPodrà sol·licitar la limitació al tractament de les dades personals en els següents casos:

–  Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades

–  Quan GRANÉS FUNDACIÓ  no necessita tractar les seves dades, però vostè les necessita per a l’exercici o defensa de reclamacions.

PortabilitatPodrà rebre en format electrònic les dades que ens ha facilitat en format electrònic

 

Si considera que no hem tractar les seves dades personals d’acord amb la normativa, podrà presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Per exercir els seus drets, cal que acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del seu DNI o document que acrediti la seva identitat
L’exercici del drets és gratuït


Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control de GRANÉS FUNDACIÓ ,i per tant la informació que publica serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels serveis que presta GRANÉS FUNDACIÓ.

En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.

L’usuari s’ha de comprometre a:

  • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.
  • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats

GRANÉS FUNDACIÓ  no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

GRANÉS FUNDACIÓ  es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Recomanacions als usuaris /  usuàries

  • Revisar i llegir les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.
  • Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
  • Configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.
  • No publicar informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
  • Anar  amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotjaran imatges relatives a terceres persones.
  • No oferir dades de tercers sense el previ consentiment d’aquests.
Back To Top